Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Datum inwerkingtreding 28 maart 2017

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op Infinitum Qualitas Holding B.V. met domeinnaam http://www.iqtattoo.nl en alle daaronder vallende vestigingen. Dit betreffen de vestigingen Needle Art Tattoo B.V. met domeinnaam http://www.needle-art.nl; INCK Tattoos met domeinnaam http://www.incktattoos.nl en Swallow Ink B.V. met domeinnaam http://www.swallowink.nl . Deze vestigingen kunnen als zodanig gelezen worden als Infinitum Qualitas Holding B.V waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen van Infinitum Qualititas Holding B.V.. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Infinitum Qualititas Holding B.V. tevens als alle andere vestigingen vallend onder Infinitum Qualititas Holding B.V.. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen reserveren van een plaats in de studio en een aanbetaling daarvan bij Infinitum Qualitas Holding B.V. geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Infinitum Qualitas Holding B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Infinitum Qualitas Holding B.V. erkend.
1.4 Infinitum Qualitas Holding B.V. zal naar vermogen een inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst.

2. Levering
2.1 Alle medewerkers en (tattoo) artiesten, alsmede gastartiesten werken als zelfstandige en zijn geregistreerd bij de kamer van koophandel of een vergelijkbare instantie in het land van herkomst. Bovengenoemde artiesten werken geheel voor eigen rekening, risico en verantwoording. Infinitum Qualitas Holding B.V. stelt slechts de ruimte ter beschikking en maakt gebruik van een manager die slechts een bemiddelende functie bekleedt tussen de cliënt en de (tattoo)artiesten en gastartiesten.
2.2 Bij het plannen, maken of bevestigen van een afspraak wordt altijd een aanbetaling gevraagd. Deze aanbetaling wordt verrekend met het totaalbedrag en is zowel bij voorkeur elektronisch als wel contant te voldoen. Wanneer er meerdere sessies benodigd of ingepland zijn wordt de aanbetaling verrekend bij de laatste sessie. In het geval van contante betaling dient het afspraakkaartje als bewijs van aanbetaling. Zonder dit bewijs kan geen aanspraak worden gemaakt op de reeds gedane aanbetaling.
2.3 Needle Art Tattoo biedt de mogelijkheid om via email een afspraak te plannen en de aanbetaling elektronisch te voldoen. Vermeld hierbij altijd het opgegeven referentienummer.
2.4 Betalingen van onbekende afzenders of onbekende referentienummers kunnen niet worden verwerkt en zullen worden gestorneerd.
2.5 Aan de leveringsplicht van Infinitum Qualitas Holding B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Infinitum Qualitas Holding B.V. ter beschikking gestelde ruimte voor de (tattoo) artiest of gastartiest en de opdrachtgever zijn gebruikt voor het doeleind waar opdrachtgever voor is gekomen.
2.6 Eventuele op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en betaling
3.1 De opdrachtgever kan een aanbetaling verrichten via de webshop van Infinitum Qualitas Holding B.V. waarbij de opdrachtgever een keuzemogelijkheid heeft voor de hoogte van het aan te betalen bedrag. De aanbetaling moet tenminste 1/3 van het totaalbedrag bedragen, afgerond naar het bedrag waaruit de cliënt binnen de webshop kan kiezen.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
3.4 Indien er ten minste 14 dagen voor aanvang van de afspraak geen (aan)betaling ontvangen is behouden alle studio's handelend onder Infinitum Qualitas holding B.V. zich het recht voor de afspraak zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren dan wel te verplaatsen naar een nader overeen te komen datum/tijdstip.

4. Specifieke reglementen
4.1 Voor het plaatsen van een tatoeage bij een van de studio's handelend onder Infinitum Qualitas holding B.V. wordt een minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd, ongeacht de Nederlandse wet- en regelgeving. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Bij twijfel is een geldig legitimatiebewijs verplicht. Indien er sprake is van identificatie met een vals of ongeldig legitimatiebewijs ligt de verantwoording hiervan bij degene die het bewijs overlegt, heeft Infinitum Qualitas holding B.V. er voldoende aan gedaan misbruik te voorkomen en kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele claims.
4.2 Het verzetten van een afspraak dient minimaal 5 werkdagen voor aanvang door gegeven te worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Op de termijn van 5 werkdagen kunnen uitsluitend uitzonderingen gemaakt worden in het geval van (ernstige) ongevallen, overlijden van naasten of andere door onmacht ontstane situaties. Indien een afspraak gemaakt wordt voor het kosteloos afmaken dan wel bijwerken van een tatoeage geldt er, in het geval de afspraak verzet dient te worden, een limiet van 2 werkdagen voor aanvang, bij niet tijdig verzetten wordt er €50,- extra in rekening gebracht.
4.3 Gedane aanbetalingen worden in geen enkel geval geretourneerd. Uiteraard is het mogelijk afspraken voor (on)bepaalde tijd te verzetten. Bij te laat verzetten of afzeggen van een afspraak kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op gedane aanbetalingen. Als een artiest(e) niet langer zijn/haar diensten ter beschikking stelt binnen een van de studio's handelend onder Infinitum Qualitas holding B.V. dient er een andere keus gemaakt te worden uit het dan geldende aanbod, ook in dit geval worden aanbetalingen niet geretourneerd.
4.4 Aangeschafte cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 6 maanden vanaf de datum van uitgifte en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Uitsluitend na overleg is het mogelijk de duur met nog eens 6 maanden te verlengen. Na 12 maanden worden niet verzilverde cadeaubonnen ongeldig verklaard, verliezen hierdoor automatisch hun waarde en kan er geen aanspraak meer op de waarde worden gemaakt.
4.5 Indien Infinitum Qualitas holding B.V. of een van de vestigingen handelend onder deze naam, 12 maanden na een (consult) afspraak niets meer vernomen heeft en er geen afspraak gepland of overeengekomen is komt de gedane aanbetaling te vervallen.
4.6 In de studio's handelend onder Infinitum Qualitas holding B.V. worden uitsluitend contante betalingen geaccepteerd, uiteraard is het mogelijk voor aanvang van de afspraak het totaalbedrag elektronisch dan wel contant te voldoen. Geaccepteerde betaalmethodes zijn: Visa, Mastercard, Ideal, Mistercash, KBC en reguliere bankoverschrijving.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Infinitum Qualitas Holding B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Infinitum Qualitas Holding B.V.. Infinitum Qualitas Holding B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Infinitum Qualitas Holding B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Klachten, conformiteit en hygiëne
6.1 De opdrachtgever is verplicht de geplaatste tatoeage direct na het tatoeëren te controleren. Indien blijkt dat de tatoeage ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de opdrachtgever dit aan de (tattoo)artiest of gastartiest te melden. In geen geval kan Infinitum Qualitas Holding B.V. hiervoor aansprakelijk worden gesteld omdat de plaatsing voor rekening, risico en verantwoording van de (tattoo)artiest of gastartiest is.
6.2 Indien de opdrachtgever een klacht heeft dient hij zich te richten tot de (tattoo)artiest of gastartiest en met deze (tattoo)artiest of gastartiest een oplossing te zoeken.
6.3 Infinitum Qualitas Holding B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele klachten of claims ten aanzien van haar (tattoo) artiesten of gastartiesten.
6.4 Infinitum Qualitas Holding B.V. neemt de richtlijnen van het Landelijke Centrum Hygiëne en Veiligheid, verder te noemen (het LCHV) in acht. De hygiënerichtlijnen van het LCHV voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn opgenomen in de warenwet. Het LCHV adviseert gemeenten en GGD'en bij de uitvoering van de inspectietaak tatoeëren en piercen. Hygiënerichtlijnen en bijbehorende uitgaven van het LCHV staan onder documenten en publicaties. Als opdrachtnemer dient u zich bewust te zijn van deze reglementen. Binnen de vestiging wordt u op deze richtlijnen gewezen.

7. Aanbiedingen
7.1 Gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door opdrachtnemer, behoudt Infinitum Qualitas Holding B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Infinitum Qualitas Holding B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Infinitum Qualitas Holding B.V. gelden niet automatisch voor andere bestellingen of nabestellingen.
7.5 Infinitum Qualitas Holding B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van Infinitum Qualitas Holding B.V. en de genoemde vestigingen onder artikel 1.1 gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1 Infinitum Qualitas Holding B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze (tattoo) artiesten of gastartiesten, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, brand in de vestiging van Infinitum Qualitas Holding B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van (tattoo)artiesten of gastartiesten, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Infinitum Qualitas Holding B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Infinitum Qualitas Holding B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


  Last Minute Ink Deals

Omdat het regelmatig voorkomt dat mensen om wat voor reden dan ook hun afspraak moeten verzetten, uitstellen of zelfs
afzeggen introduceren wij deze ‘Last Minute Ink’ Deals!
Wanneer een of meerdere artiesten beschikbaarheid hebben op zeer korte termijn door een afzegging of het verplaatsen van een
afspraak bieden we deze plaats aan tegen een speciaal tarief.
 
Hoe werkt het…

Met regelmaat zullen we op onze FB pagina, per artiest(e) de beschikbaarheid voor de komende dagen posten.
Heb je interesse, tijd en wil je korting op je volgende tattoo reageer dan snel.
Uit alle aanvragen kiest de betreffende artiest(e) het beste of leukste idee en kun je zonder wachttijd, tegen gereduceerd tarief jouw tattoo laten zetten!


-Swallow Ink B.V.- KvK: 67616674 - BTW nummer: NL857094749B01 
Op alle producten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke onderaan deze pagina te vinden zijn.